Công an quận Hai Bà Trưng bàn giao danh sách cơ sở quản lý công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho UBND các Phường trên địa bàn Quận
Ngày đăng 15/03/2021 | 09:50  | Lượt xem: 1017

Sáng ngày 12/3/2021, Công an quận Hai Bà Trưng thực hiện Lễ bàn giao cơ sở quản lý công tác PCCC cho UBND 18 Phường theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ có quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC được ban hành ngày 24/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2021, trong đó quy định rõ trách nhiệm cũng như danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý, danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý.

Trong buổi bàn giao, kết hợp với nội dung bàn giao danh sách, Công an quận Hai Bà Trưng trao đổi và đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân các Phường trên địa bàn về các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC&CNCH để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy và chữa cháy phù hợp với thực tế, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn.

Công an quận Hai Bà Trưng đã chủ động xây dựng và tham mưu với UBND quận Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/2/2021 của UBND về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Pháp luật PCCC; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; Chương trình số 03/Tr-UBND ngày 02/2/2021 của UBND quận về chương trình công tác PCCC trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Trong thời gian tới, Công an quận tiếp tục thực hiện điều tra cơ bản theo chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội thực hiện quản lý phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP góp phần đảm bảo an toàn PCCC không để xảy ra cháy nổ lớn trên địa bàn.