Công văn số 6480/CAHN-PTM ngày 05/9/2021 của Công an Thành phố Hà Nội về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1
Ngày đăng 05/09/2021 | 15:30  | Lượt xem: 2355

Công an Thành phố Hà Nội ban hành công văn về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1

Công văn số 6480/CAHN-PTM ngày 05/9/2021 của Công an Thành phố Hà Nội về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường, thẻ đi mua hàng thiết yếu tại Vùng 1.

(Chi tiết tại đây)