Quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
Ngày đăng 11/04/2022 | 10:35  | Lượt xem: 75

Ngày 06/04/2022, tại trụ sở HĐND và UBND quận số 33 đường Đại Cồ Việt, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung - Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Phó Chủ tịch Phan Văn Phúc - Phó Trưởng ban Thường trực; lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND quận, Kinh tế, Công an quận, Ban chỉ huy quân sự quận, các thành viên Ban chỉ huy.

Phiên họp thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Trưởng phòng Kinh tế - Phụ trách Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy  trình bày báo cáo, những khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban chỉ huy quận trong năm 2022 và các ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung kết luận và chỉ đạo:

(1) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án của Trung ương và Thành phố trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

(2) Trên cơ sở Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận giai đoạn 2021-2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ huy, UBND 18 phường, gắn với tinh hình thực tế của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình xây dựng kế hoạch nghiêm túc tập trung triển khai thực hiện. Đặc biệt, chú trọng một số nội dung: rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo; kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Ban chỉ huy các đơn vị, các phường; xây dựng lịch trực cụ thể; rà soát các phương tiện, vật tư, hậu cần đảm bảo nguyễn tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” và phương châm “04 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ” khi có sự cố thiên tai xảy ra.

(3) Lãnh đạo UBND quận, thủ trưởng các phòng, ban ngành tham gia Ban chỉ huy chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ theo ngành lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra địa bàn các phường được phân công phụ trách để chủ động chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phường triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thông tin kịp thời, báo cáo kết quả về Ban chỉ huy quận thông qua cơ quan Thường trực.

 Ghi nhận những kết quả hoạt động của Ban chỉ huy trong năm 2021, Chủ tịch UBND quận - Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các phường tiếp tục quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các bộ, ngành về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc công tác trực chỉ huy tại các địa phương, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.