Tuyên truyền, quản lý hoạt động của tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
Ngày đăng 27/02/2023 | 10:30  | Lượt xem: 282

Thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân, ngày 23 tháng 02 năm 2023, Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng vừa ban hành văn bản số 218/UBND-BCHQS chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể quận; đề nghị các cơ quan, tổ chức CT-XH quận tuyên truyền, quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận giao Ban chỉ huy Quân sự (CHQS) quận chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện nghiêm Nghị định 74/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân; tổ chức quán triệt, giáo dục, tuyên truyền đến 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong toàn cơ quan, đơn vị hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về lĩnh vực quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; chỉ đạo Ban CHQS 18 phường phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các hoạt động bay chưa được cấp phép bay để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Ban CHQS quận xác định nội dung tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử quận nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn quận về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; hướng dẫn UBND 18 phường phối hợp với Ban CHQS quận xác định nội dung, xây dựng kế hoạch; tổ chức phát thanh tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, đăng tải tin, bài, tài liệu trên trang thông tin điện tử phường để tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ.

Giao Công an quận phối hợp và thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức trong ngành hiểu rõ và thực hiện nghiêm các nội dung tuyên truyền. Tăng cường các biện pháp quản lý nắm chắc tình hình hoạt động bay, kịp thời phát hiện các phương tiện bay trái quy định; phối hợp với Ban CHQS quận cấm bay, thu giữ phương tiện bay để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức CT-XH trên địa bàn quận, xác định nội dung tuyên truyền, tổ chức quán triệt, giáo dục đến 100% cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung tuyên truyền.

Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THCS, THPT, các Trung tâm giáo dục đào tạo và các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tổ chức quán triệt, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các nội dung tuyên truyền.

Chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên trong ngành hiểu rõ và thực hiện đúng các nội dung tuyên truyền.

Giao UBND 18 phường phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Ban CHQS quận, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn hiểu đúng và thực hiện nghiêm các nội dung tuyên truyền; chỉ đạo Ban CHQS 18 phường, Công an phường tăng cường các biện pháp quản lý, nắm chắc tình hình hoạt động bay, kịp thời phát hiện các phương tiện bay trái quy định, phối hợp với Ban CHQS quận cấm bay, thu giữ phương tiện bay điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo bộ phận Văn hóa và Thông tin phường xây dựng kế hoạch, tổ chức phát thanh tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, đăng tải tin, bài, tài liệu trên Trang thông tin điện tử phường để tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trên địa bàn phường hiểu đúng và thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ. Tập trung tuyên truyền theo 05 nội dung sau:

1) Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 15/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường biện pháp quản lý, giám sát đối với tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ;

2) Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ: Về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

3) Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

4) Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay;

5) Quyết định số 95/2009/QĐ-TTG ngày 17/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ: Về việc cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả "đèn trời".