BAN QUẢN LÝ CHỢ HÔM - ĐỨC VIÊN BAN QUẢN LÝ CHỢ HÔM - ĐỨC VIÊN

Ban Quản lý chợ Hôm

Ngày đăng 07/06/2014 | 13:00  | Lượt xem: 97
Là đơn vị sựnghiệp có thu, có các chức năng và nhiệm vụ sau: + Soạn thảo nội quy hoạt động của chợ, quy chế quản lý chợ, quy chế quản lý chợ trình cấp có...