Giải quyết vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa 3 phường Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Phố Huế
Ngày đăng 31/03/2022 | 09:31  | Lượt xem: 303

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại các Thông báo số: 17/TB-VP ngày 18/02/2022; số 34/TB-VP ngày 25/02/2022; số 42/TB-VP ngày 04/3/2022 của Văn phòng HĐND và UBND quận về giải quyết vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa 3 phường Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Phố Huế,

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại các Thông báo số: 17/TB-VP ngày 18/02/2022; số 34/TB-VP ngày 25/02/2022; số 42/TB-VP ngày 04/3/2022 của Văn phòng HĐND và UBND quận về giải quyết vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa 3 phường Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Phố Huế, ngày 28/3/2022, Phòng Nội vụ chủ trì buổi làm việc với các phòng Tài nguyên - Môi trường quận, Công an quận và lãnh đạo 03 phường: Phố Huế, Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân nhằm giải quyết vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa 3 phường Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Phố Huế.

Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở nội dung cuộc họp thống nhất giữa các đơn vị liên quan tại buổi họp, UBND quận đã ban hành văn bản chỉ đạo để đảm bảo tính thống nhất quy định quản lý về địa giới hành chính trên địa bàn quận, các phường vẫn tiếp tục thực hiện theo hồ sơ, bản đồ mốc giới hành chính được xác lập theo Chỉ thị số 364/CT ngày 06/11/1991 của Thủ tướng Chính phủ được phê chuẩn tại Quyết định số 4435/QĐ-UBND ngày 15/11/1997 của UBND thành phố Hà Nội. Các trường hợp vi phạm xảy ra giữa phần địa giới giáp ranh, đề nghị các bên phối hợp chặt chẽ giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn.