Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước năm 2021
Ngày đăng 27/05/2021 | 14:43  | Lượt xem: 234

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước năm 2021.

Hướng dẫn số 21-HD/BTGQU ngày 26/5/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2021.

(Chi tiết tại đây)