Kế hoạch số 186/KH-UBD ngày 14/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức quận giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 14/09/2021 | 18:17  | Lượt xem: 756

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức quận giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch số 186/KH-UBD ngày 14/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức quận giai đoạn 2021-2025.

(Chi tiết tại đây)