Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Ngày đăng 03/02/2020 | 10:43  | Lượt xem: 618

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật số: 52/2019/QH14 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Luật số: 52/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

(Xem chi tiết tại đây)