Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
Ngày đăng 23/04/2020 | 15:35  | Lượt xem: 567

Ngày 17/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND Thành phố.

Theo quyết định, Sửa đổi Khoản 2, Điều 3: “Điều 3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố: Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới. Trường hợp đặc biệt, đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình quá lớn, hoạt động gặp nhiều khó khăn, có thể xem xét chia tách để thành lập thôn, tổ dân phố mới nếu đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quy chế này”.

Sửa đổi Điều 4: “Điều 4. Tổ chức của thôn, tổ dân phố: Mỗi thôn có Trưởng thôn, trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có Tổ trưởng tổ dân phố, trường hợp cần thiết thì có 01 Phó Tổ trưởng tổ dân phố”.

Sửa đổi tiết a.2, Điểm a, Khoản 01 và bổ sung Khoản 3 vào Điều 8: “Điều 8. Điều kiện, quy trình, hồ sơ thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Đối với tổ dân phố mới: phải có 450 hộ gia đình trở lên. Trường hợp khu vực dân cư mới hình thành nhưng chưa đủ các điều kiện để thành lập thôn, tổ dân phố theo quy định thì ghép vào thôn, tổ dân phố hiện có cho phù hợp, bảo đảm thuận lợi trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã và các hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trình tự thủ tục ghép các khu vực dân cư mới hình thành vào thôn, tổ dân phố hiện có theo quy định tại Điều 14 Quy chế này. 

Đối với tòa nhà cao tầng tại các khu đô thị mới hoặc các khu vực dân cư có vị trí biệt lập đặc thù mà cơ bản đảm bảo các điều kiện theo quy định thì được xem xét thành lập tổ dân phố mới”.

Trong trường hợp cần thiết, UBND Thành phố sẽ xem xét, trình HĐND Thành phố việc thành lập thôn, tổ dân phố tại kỳ họp HĐND Thành phố gần nhất theo đề xuất của Sở Nội vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2020.