Thông báo số 89/TB-UBND ngày 01/6/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022
Ngày đăng 02/06/2022 | 09:36  | Lượt xem: 300

UBND quận Hai Bà Trưng hông báo Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Thông báo số 89/TB-UBND ngày 01/6/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Danh sách những người đủ tiêu chuẩn, đủ điều kiện tham gia dự tuyển kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Hai Bà Trưng năm 2022.

(Chi tiết tại đây)