Thông tin, tuyên truyền Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính góp phần đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 03/08/2020 | 15:42  | Lượt xem: 833

Phòng VH&TT quận hướng dẫn Thông tin, tuyên truyền Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính góp phần đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Hướng dẫn số 286/HD-VH&TT ngày 03/8/2020 của Phòng VH&TT quận hướng dẫn Tuyên truyền Cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của Thành phố Hà Nội năm 2020 và các ănm tiếp theo.

(Chi tiết tại đây)

Hướng dẫn số 287/HD-VH&TT ngày 03/8/2020 của Phòng VH&TT quận hướng dẫn Tuyên truyền Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2020.

(Chi tiết tại đây)

Kế hoạch Thông tin tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)