CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CHỈ ĐẠO CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Giấy triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 30/11/2020 | 15:01  | Lượt xem: 1657
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng triệu tập kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp không thường lệ) khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Nghị quyết kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 06/07/2020 | 10:00  | Lượt xem: 1453
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành các Nghị quyết kỳ họp thứ 14