CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quận ủy - UBND quận Hai Bà trưng ban hành Kế hoạch công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 24/03/2021 | 11:10  | Lượt xem: 150

Thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTGTU, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 03/02/2021, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 15-KH/QU về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời ngày 22/3/2021, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, các kế hoạch tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Đồng thời, thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia, Thành ủy và Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và Ủy ban bầu cử Quận, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, Thành phố, Quận, đơn vị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ Quận, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phân tích làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này; đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 năm 2020; quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước  về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của Thành ủy, Quận Ủy và Hội đồng bầu cử, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp; tuyên truyền các qui định của pháp luật  về bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri,… chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Từ đó chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Thời gian và hình thức tuyên truyền: Đợt 1, từ tháng 01/2021, cao điểm đến 30/4/2021, tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt Đảng, đoàn thể, lực lượng báo cáo viên, thông tin viên; Tuyên truyền công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, các văn bản chỉ đạo về bầu cử của Đảng, Hội đồng bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Đợt 2, từ 01/5 đến ngày bầu cử 23/5/2021, tuyên truyền trực quan trên địa bàn các 18 phường và quận; tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các qui định về bầu cử và thể thức bầu cử. Đợt 3, sau ngày bầu cử 23/5/2021, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước.

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên Cổng thông tin điện Quận và Trang thông tin điện tử 18 phường; trang trí cổ động trực quan, tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.