CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ UBND QUẬN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ UBND QUẬN

Chức năng nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân quận

Ngày đăng 12/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 550
Căn cứ theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 Điều 97 Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Xây dựng kế...