CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

Chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị các cấp

Ngày đăng 12/04/2017 | 13:00  | Lượt xem: 508
Chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị các cấp

Chương trình 01

Ngày đăng 15/03/2017 | 01:00  | Lượt xem: 1821
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẬN UỶ HAI BÀ TRƯNG * Số 05-CTr/QU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ...

Chương trình 03

Ngày đăng 15/03/2017 | 01:00  | Lượt xem: 650
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG * Số 07-CTr/QU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ...

Chương trình10

Ngày đăng 16/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 905
CHƯƠNG TRÌNH: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể...

Chương trình 06

Ngày đăng 16/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 535
CHƯƠNG TRÌNH: Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 07)

Chương trình 12

Ngày đăng 16/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 655
CHƯƠNG TRÌNH: Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị - hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ và cải thiện môi trường trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 04)

Chương trình 11

Ngày đăng 16/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 941
CHƯƠNG TRÌNH: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 -...

Chương trình 07

Ngày đăng 16/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 163
CHƯƠNG TRÌNH: Phát triển văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch - văn minh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 06)

Chương trình 09

Ngày đăng 16/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 199
CHƯƠNG TRÌNH Phát triển kinh tế ngoài Nhà nước, ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 – 2015 (Gọi tắt là Chương trình số 05)

Chương trình 08

Ngày đăng 16/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 214
CHƯƠNG TRÌNH: Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2011 - 2015 (Gọi tắt là Chương trình 02)

CHƯƠNG TRÌNH Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ Đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, giai đoạn 2011 - 2015

Ngày đăng 10/07/2014 | 01:00  | Lượt xem: 146
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIV, BCH Đảng bộ đã chỉ đạo xây dựng 07 Chương trình công tác toàn khoá, đây là định hướng trung tâm để các tổ chức, cơ sở Đảng trực...

Các chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ngày đăng 27/12/2012 | 12:00  | Lượt xem: 936
Sau Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng thành công, BCH Đảng bộ đã sớm chỉ đạo xây dựng và ban hành các chương trình công tác toàn khóa nhằm định hướng cho cả hệ thống chính trị và các...