CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tổng quyết toán chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.
13/11/2020
UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình điều chỉnh quyết toán chi ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.
26/10/2020
UBND quận ban hành Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2020.
15/10/2020
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách quận Hai Bà Trưng năm 2019.
24/7/2020
UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận 06 tháng đầu năm 2020.
14/7/2020
UBND quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận năm 2019.
23/6/2020
UBND quận Hai Bà Trưng Thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quận quý I năm 2020
14/4/2020
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020.
10/1/2020
Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách quận năm 2020 trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 12 - HĐND quận khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.
12/12/2019
Ủy ban quận Hai Bà Trưng ban hành Thuyết minh công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quận Hai Bà Trưng 9 tháng năm 2019
15/10/2019