Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19
Ngày đăng 19/03/2020 | 10:09  | Lượt xem: 350

Bộ Y tế ban hành Quyết định về "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 "

Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19".

(Xem chi tiết tại đây)