Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
Ngày đăng 08/10/2021 | 16:07  | Lượt xem: 143

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Hướng dẫn số 32-HD/BTGQU ngày 04/10/2021 của Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hai Bà Trưng về đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

(Chi tiết tại đây)