Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ((18/11/1930 - 18/11/2020)
Ngày đăng 30/10/2020 | 10:30  | Lượt xem: 99

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ((18/11/1930 - 18/11/2020)

Hướng dẫn số 06-HD/BTGQU ngày 27/10/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ((18/11/1930 - 18/11/2020).

(Chi tiết tại đây)