Kế hoạch tuyên truyền, triển khai hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW,, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày đăng 28/07/2022 | 16:36  | Lượt xem: 136

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tuyên truyền, triển khai hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW,, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 .

Kế hoạch số 10-KH/BTGQU ngày 20/7/2022 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền, triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(Chi tiết tại đây)