Phổ biến Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 20/03/2020 | 15:08  | Lượt xem: 622

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng phổ biến Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

Công văn số 389-CV/BTGQU ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng phổ biến Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị.

(Xem chi tiết tại đây)