Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng 11/01/2021 | 17:18  | Lượt xem: 112

Thực hiện Văn bản số 07-HD/BTGTU, ngày 19/11/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, về việc công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thành phố Hà nội; ngày 30/11/2020, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 10-KH-QU về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong quận nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (nhiệm kỳ 2021-2026) vào cuộc sống. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống “Kỷ luật đồng tâm” thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025; nêu bật tinh thần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội. Thông qua tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ.

Nội dung tuyên truyền trước khai mạc Đại hội: Tiếp tục tuyên truyền những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo. Phản ánh công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Biểu dương, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của Thành phố và Quận được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Phản ánh tình cảm, đánh giá của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong Quận hướng về Đảng, về Đại hội, đặc biệt là mong muốn, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái về Đảng, về tình hình đất nước trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội: tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện trình Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; không khí dân chủ trong Đại hội và sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội đối với Đại hội.

Tuyên truyền sau khi bế mạc Đại hội: tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong Quận; đăng, phát thông báo về kết quả Đại hội; công tác tổ chức quán triệt, học tập, các phong trào thi đua yêu nước, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Hình thức tuyên truyền: (1) Tuyên truyền tại các hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt Đảng, đoàn thể: Tổ chức định hướng tuyên truyền trước Đại hội và thông báo nhanh kết quả Đại hội tại các hội nghị thông qua lực lượng báo cáo viên, thông tin viên. (2) Tuyên truyền trực quan trên địa bàn các 18 phường và quận (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021). (3) Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện quận và Trang thông tin điện tử 18 phường (4) Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội.