hoạt động đảng

Quận uỷ Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt Quận học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng
Ngày đăng 14/12/2017 | 09:29  | View count: 755

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/QU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”, ngày 08/12/2017 tại hội trường tầng 3, Quận uỷ Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt Quận học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (Lớp 1).

          Đồng chí Nguyễn Văn Nam- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Đã có 143 đại biểu gồm các đồng chí: Quận ủy viên; Thường trực HĐND, UBND quận; Trưởng các Ban xây dựng Đảng; Chủ tịch UBMTTQ, Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Quận; Trưởng các phòng, ban, ngành quận; Bí thư các TCCS Đảng trực thuộc; Chủ tịch HĐND, UBND các phường dự hội nghị trực tuyến. 

          Các đại biểu dự hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tùng - CVCC, Vụ trưởng vụ Tổ chức-  Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt 2 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về  “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị  tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế đã quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”, Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

          Thay mặt Quận ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nam- Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 77-KH/QU ngày 30/11/2017 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng”; đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, hội nghị triển khai học tập đã cung cấp thêm, giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc Quận nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đồng thời, đồng chí yêu cầu các cấp ủy TCCS Đảng trực thuộc Quận chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

          Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị và cá nhân.

           Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin. Chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt Nghị quyết.

           Thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn, phù hợp với cơ quan, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện.

             Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập, cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

                             Lan Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy