hoạt động đảng

Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2018
Ngày đăng 28/03/2018 | 03:40  | View count: 198

Ngày 27/3/2018, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 3 năm 2018 với nội dung Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết - Giảng viên cao cấp, khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí & Tuyên truyền là báo cáo viên của hội nghị.

      Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 và Hướng dẫn số 05-HD/QU ngày 09/02/2018 của Quận ủy Hai Bà Trưng về “Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và học tập chuyên đề 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 27/3/2018, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 3 năm 2018 với nội dung Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết - Giảng viên cao cấp, khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí & Tuyên truyền là báo cáo viên của hội nghị.

       Thành phần dự hội nghị gồm có 353 đại biểu là các đồng chí Phó Trưởng các phòng, ngành, đơn vị trực thuộc Quận; Phó Chủ tịch HĐND, UBND 20 phường; báo cáo viên các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; thành viên tổ Dư luận xã hội Quận và lãnh đạo chủ chốt một số đơn vị khác trực thuộc Quận.

       Quận Hai Bà Trưng xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hai Bà Trưng. Đồng thời, coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 đang được các cơ quan, đơn vị từ Quận đến cơ sở tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

                                                                                                        Trần Vũ Tú Anh- Ban Tuyên giáo Quận ủy