hoạt động đảng

Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng với nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU, ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Ngày đăng 31/10/2018 | 03:55  | View count: 51

Để triển khai, thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (gọi tắt là chương trình 07 của Thành ủy), Quận ủy Hai Bà Trưng đã chủ động ban hành kế hoạch số 34-KH/QU, ngày 19/8/2016, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

       Đảng bộ Quận Hai Bà Trưng có hơn 18.000 đảng viên với 94 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong những năm qua, Quận ủy Hai Bà Trưng luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí phải được tiến hành tích cực, thường xuyên, lâu dài. Lấy xây dựng, phòng ngừa là chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh các cá nhân, đơn vị có hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhũng nhiễu trong khi thi hành công vụ. Để triển khai, thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (gọi tắt là chương trình 07 của Thành ủy), Quận ủy Hai Bà Trưng đã chủ động ban hành kế hoạch số 34-KH/QU, ngày 19/8/2016, trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

       Quận đã tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các nội dung, nhiệm vụ của chương trình 07 của Thành ủy, kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy về “Quán triệt, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí” theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí” và Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí” đến 809 lượt cán bộ chủ chốt quận, đạt tỷ lệ 98%. Quận đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Công tác kê khai và công khai bản kê khai tài sản thu nhập được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật; số bản kê khai đã công khai/số người kê khai đạt 100%.

       Định kỳ hàng năm, Quận chủ động xây dựng kế hoạch và đề ra các biện pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu và gian lận thương mại; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các đơn vị nội chính trong tổ chức quản lý và đôn đốc thu thuế, thu ngân sách quận. Đồng thời áp dụng nhiều biện pháp cụ thể để thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong điều hành và quản lý chi ngân sách. Các tổ chức, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc quy định về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công. Việc tổ chức kết hợp hội nghị, tổng kết lồng ghép với các lễ đón nhận huy chương, huân chương, các ngày lễ lớn trên địa bàn thực hiện trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tránh rườm rà, không phô trương, lãng phí.

        Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã tổ chức thực hiện 109 cuộc kiểm tra, 59 cuộc giám sát tổ chức đảng và đảng viên; đã kiểm tra 11 tổ chức đảng, 13 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật với 14 đảng viên. Chỉ đạo giải quyết triệt để một số vụ việc nổi cộm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, phát hiện những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; uốn nắn, chấn chỉnh đối với các hạn chế, khuyết điểm; xử lý kỷ luật hoặc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành những chính sách, pháp luật không còn phù hợp hoặc còn thiếu…

         Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 07 của Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã xác định rõ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí là nhiệm vụ cấp bách, đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo triển khai nghiêm túc, quyết liệt việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản của Trung ương, Thành phố, Quận về phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

         Quận ủy Hai Bà Trưng đã chủ động trong việc triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chương trình 01 của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng khóa XXV về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”. Các nhóm giải pháp, biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện đồng bộ và cơ bản đảm bảo quy định của pháp luật cũng như hướng dẫn, yêu cầu của Trung ương, Thành phố. Phát huy tích cực vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc Quận trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Qua đó nâng cao được một bước đáng kể nhận thức của cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn quận đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo cơ sở củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào   chính quyền.

                                                                                                                           Phạm Minh Nga- Văn phòng Quận ủy