Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thông, tổ dân phố trên địai bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 09/01/2023 | 10:05  | Lượt xem: 107

HĐND Thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết về việc thành lập, đặt tên thông, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc thành lập, đặt tên thông, tổ dân phố trên địai bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

(Chi tiết tại đây)