Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND 20 phường năm 2020
Ngày đăng 24/12/2019 | 17:35  | Lượt xem: 476

Hội đồng nhân dân quận ban hành Nghị quyết về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND 20 phường năm 2020.

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận về việc phân bổ chỉ tiêu biên chế và lao động hợp đồng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND 20 phường năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)