Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng triển khai giám sát, khảo sát việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày đăng 11/06/2020 | 16:54  | Lượt xem: 450

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19,

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thường trực HĐND quận ban hành Văn bản số 32/HĐND-VP ngày 02/6/2020 về tổ chức triển khai giám sát tới hai Ban, 08 Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Qua giám sát đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức liên quan đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, đảm bảo cuộc sống nhân dân, người lao động; đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiếu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần giữ vững ổn định an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Thường trực HĐND quận đề nghị các thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu tài liệu, báo cáo liên quan đến nội dung giám sát, bố trí thời gian tham dự giám sát trực tiếp; tập trung giám sát việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách theo đúng các nội dung tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn giám sát.