NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2019 NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2019

Quận Hai Bà Trưng chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 14/07/2020 | 16:22  | Lượt xem: 488

Cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”.

Chuẩn bị tốt văn kiện đại hội

Các tổ chức đảng quận Hai Bà Trưng đều xác định rõ, đại hội đảng bộ, chi bộ tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm tổng kết đánh giá toàn diện, đúng tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và đại hội cấp mình đề ra. Đến thời điểm hiện tại, Quận ủy Hai Bà Trưng đã triển khai xong các bước chuẩn bị đại hội Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ quận.

Ban Thường vụ Quận ủy xác định công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp có ý nghĩa hết sức quan trọng nên chỉ đạo các cấp ủy trên địa bàn quận kịp thời triển khai công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Thành ủy. Theo đó, công tác xây dựng kế hoạch tại các cấp sát với tình hình thực tiễn, giúp cấp ủy chỉ đạo sâu sát hơn, đúng và trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Báo cáo chính trị của các Chi bộ, Đảng bộ phải căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng ở cấp mình để kiểm điểm gắn công tác đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, thành phố. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm (có so sánh kết quả đạt được với mục tiêu Nghị quyết đề ra), chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận nhận thức sâu sắc hơn về kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và những thành tựu đạt được của đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy ban hành Kế hoạch 162-KH/QU ngày 15/11/2019 của Quận ủy đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu  Đảng bộ quận lần thứ XXVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp đó UBND quận Hai bà Trưng ban hành kế hoạch 247/KH-UBND ngày 20/12/2019 về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá thể thao; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 10/6/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, TTATGT, VSMT, trang trí tuyến phố, trụ sở trên địa bàn quận; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về tổ chức cuộc thi “Giữ gìn tuyến phố xanh, sạch, đẹp” năm 2020 trên địa bàn quận chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng; Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Phòng Văn hóa và Thông tin quân xây dựng, ban hành hướng dẫn số 224/HD-VH&TT kèm theo lịch chi tiết công việc chuẩn bị tổ chức trang trí, tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao phục vụ Đại hội Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đúng với yêu cầu của Quận ủy đề ra. Công tác trang trí,tuyên truyền, cổ động trực quan và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng về mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, để xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hiện nay, Đảng bộ, các đơn vị  trong quận đã và đang thực hiện kế hoạch trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật theo hướng dẫn của Quận ủy, UBND quận. Các cơ sở Đảng cũng đề ra mục tiêu, phải làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ Quận; tổ chức các hoạt động theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại địa phương và các cơ quan, đơn vị.