PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 03/04/2020 | 14:38  | Lượt xem: 326

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng đề nghị Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn số 168/HĐPHPBGDPL-TP ngày 01/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng về việcTăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

(Xemchi tiết tại đây)