PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ
Ngày đăng 11/05/2020 | 15:20  | Lượt xem: 1611

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Thông báo số 691/TB-QLCL ngày 08/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ.

(Xem chi tiết tại đây)