Phòng chống tham nhũng

Không có “Vùng cấm” trong xử lý tham nhũng

Ngày đăng 29/11/2017 | 03:11 PM  | View count: 291
Đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng tại phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh :” Thời gian qua, đấu tranh phòng...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:51 AM  | View count: 369
THANH TRA  CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ...

Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày đăng 30/11/2016 | 08:43 AM  | View count: 412
HANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ...

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Ngày đăng 24/10/2016 | 02:54 PM  | View count: 289
CHÍNH PHỦ ______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________ Số: 76 /2012/NĐ-CP ...

Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại

Ngày đăng 24/10/2016 | 02:53 PM  | View count: 140
CHÍNH PHỦ _________ Số: 75 /2012/NĐ-CP CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Luật Tố cáo

Ngày đăng 24/10/2016 | 02:44 PM  | View count: 136
QUỐC HỘI Luật số: 03/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     LUẬT TỐ CÁO ...

Luật khiếu nại

Ngày đăng 20/07/2016 | 03:10 PM  | View count: 110
Luật khiếu nại 2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 12/05/2016 | 02:28 PM  | View count: 348
QUỐC HỘI ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Luật số:...

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 10/05/2016 | 09:03 AM  | View count: 434
  QUỐC HỘI ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Luật...

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/05/2016 | 10:02 AM  | View count: 375
Số kí hiệu văn bản 175/KH-UBND Loại văn bản Kế hoạch Trích yếu KH công tác phòng, chống...