UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân
Ngày đăng 24/04/2020 | 16:28  | Lượt xem: 2704

Ngày 20/4, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 446/UBND-TTr về thực hiện Văn bản số 1094/UBND-BTCD, ngày 31/3/20202, của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trong công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân.

Theo đó, Chủ tịch UBND quận yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND 18 phường quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân theo các quy định: Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019, của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân; Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 07/5/2019 của Thành ủy; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 24/4/2018, của Chủ tịch UBND thành phố về nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh.

Thực hiện nghiêm túc, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, của Thành ủy, UBND Thành phố, UBND quận và các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Rà soát, tổng hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND Thành phố về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn Thành phố; thường xuyên báo cáo kết quả, đề xuất kịp thời những biện pháp xử lý, giải quyết triệt để.

Thanh tra quận tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận của Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 19/8/2019 của UBND Thành phố; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND quận kết quả thực hiện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo, đề xuất biện pháp chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.