Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 14/07/2021 | 11:07  | Lượt xem: 1862

Báo cáo của UBND quận đã ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; Công văn số 152/TT ngày 12/7/2021 của Thanh tra quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Phòng Văn hóa và Thông tin quận (Cơ quan thường trực của Cổng thông tin điện tử Quận) đăng tải các báo cáo của UBND quận đã ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu trong 6 tháng đầu năm 2021 do Thanh tra quận cung cấp. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo số 15/BC-UBND ngày 20/01/2021 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN T1/2021.

(Chi tiết tại đây)

2. Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 22/02/2021 tổng kết Chiến lược GQ PCTN đến năm 2020 của UBND quận (theo đề nghị của TTTP tại CV 250 ngày 18/01/2021).

(Chi tiết tại đây)

3. Báo cáo số 72/BC-UBND ngày 25/02/2021 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN T2/2021.

(Chi tiết tại đây)

4. Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 26/02/2021 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN quý I/2021.

(Chi tiết tại đây)

5. Báo cáo số 112/BC-UBND ngày 19/3/2021 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN T3/2021.

(Chi tiết tại đây)

6. Báo cáo số 153/BC-UBND ngày 16/4/2021 về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu theo Luật PCTN năm 2018.

(Chi tiết tại đây)

7. Báo cáo số 155/BC-UBND ngày 19/4/2021 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN T4/2021.

(Chi tiết tại đây)

8. Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 14/5/2021 về công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2021 theo đề nghị của TTTP tại CV 1889 ngày 29/4/2021.

(Chi tiết tại đây)

9. Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 20/5/2021 về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN T5/2021.

(Chi tiết tại đây)

10. Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 20/5/2021 về công tác PCTN 6 tháng đầu năm 2021 của UBND quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)