Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Ngày đăng 14/07/2021 | 10:38  | Lượt xem: 974

Các kế hoạch ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; Công văn số 152/TT ngày 12/7/2021 của Thanh tra quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Phòng Văn hóa và Thông tin quận (Cơ quan thường trực của Cổng thông tin điện tử Quận) đăng tải các kế hoạch của UBND thành phố và UBND quận do Thanh tra quận Hai Bà Trưng cung cấp (Từ năm 2014 đến năm 2021). Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 8/7/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

2. Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 24/9/2014 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

3. Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 27/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

4. Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

5. Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 20/6/2017 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

6. Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

7. Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 09/9/2019 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

8. Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 17/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

9. Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 30/9/2019 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

10. Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

11. Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

12. Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

13. Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

14. Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

15. Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)

16. Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)

17. Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND quận.

(Chi tiết tại đây)