phòng giáo dục

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và đào tạo

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1009
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số:   02 /2017/QĐ-UBND ...

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 4829
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng: I. Vị trí, chức năng 1.Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dânquận,có chức năng tham mưu,...