phòng kinh tế

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh Tế

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 451
Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng có chức năng...

Phòng Kinh tế

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 451
Phòng Kinh tế I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận có chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện...