PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Phân công nhiệm vụ phòng LĐTB&XH

Ngày đăng 11/02/2015 | 12:00  | Lượt xem: 465
UBND Quận Hai Bà Trưng Phòng Lao động - TB&XH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ...

Danh sách lãnh đạo phòng

Ngày đăng 11/02/2015 | 12:00  | Lượt xem: 469
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động thương binh và xã hội

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 288
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số: 09 /2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ...