Phòng lđ&TBXh

Danh sách lãnh đạo phòng

Ngày đăng 12/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 799
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hai Bà Trưng

Phân công nhiệm vụ phòng LĐTB&XH

Ngày đăng 12/02/2015 | 12:00 AM  | View count: 1404
UBND Quận Hai Bà Trưng Phòng Lao động - TB&XH Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam ...

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động thương binh và xã hội

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 1308
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số: 09 /2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ...