phòng nội vụ

Giới thiệu chung phòng Nội Vụ

Ngày đăng 17/06/2015 | 12:00 AM  | View count: 615
Phòng Nội vụ: I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước...

Quy chế công tác văn thư và lưu trữ tại UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 AM  | View count: 235
xem chi tiết văn bản tại đây

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 330
12/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ Xem chi tiết văn bản tại đây

Phòng Nội vụ:

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 432
Phòng Nội vụ: I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản...