PHÒNG NỘI VỤ PHÒNG NỘI VỤ

Giới thiệu chung phòng Nội Vụ

Ngày đăng 16/06/2015 | 13:00  | Lượt xem: 343
Phòng Nội vụ: I. Vị trí, chức năng: 1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, ...

Quy chế công tác văn thư và lưu trữ tại UBND quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 03/10/2014 | 01:00  | Lượt xem: 171
xem chi tiết văn bản tại đây

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 208
12/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ Xem chi tiết văn bản tại đây