PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 734
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số:      07/2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Phòng Quản lý Đô thị

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 912
Phòng Quản lý Đô thị: I. Vị trí, chức năng 1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức năng: - Tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực...