PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 567
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - BỘ NỘI VỤ    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    ...

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 762
Phòng Tài nguyên và Môi trường   Địa chỉ: Số 33 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số điện thoại: 04.39780367 Trưởng phòng : Đồng chí  Trần Quốc...