PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên - Môi trường
Ngày đăng 29/03/2022 | 10:38  | Lượt xem: 87

UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên - Môi trường quận.

Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên - Môi trường quận.

(Chi tiết tại đây)