PHÒNG TƯ PHÁP PHÒNG TƯ PHÁP

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp

Ngày đăng 29/03/2022 | 10:34  | Lượt xem: 55
UBND quận Hai Bà Trưng ký ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp quận.

Danh sách lãnh đạo phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 18/01/2022 | 04:09  | Lượt xem: 131
Thông tin lãnh đạo phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng.