phòng tư pháp

Công tác kiện toàn tổ hòa giải cơ sở

Ngày đăng 04/02/2013 | 12:00 AM  | View count: 710
Công tác kiện toàn hòa giải cơ sở; tập huấn kỹ năng hòa giải cơ sở, tuyên truyền phổ biến pháp luật; trang bị tài liệu phục vụ công tác hòa giải.

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp

Ngày đăng 30/01/2013 | 12:00 AM  | View count: 592
11/2010/QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp Xem chi tiết văn bản tại đây

Phòng Tư pháp

Ngày đăng 22/08/2012 | 12:00 AM  | View count: 1603
Phòng Tư pháp:   Vị trí và chức năng 1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...