PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Về việc ban hành quy chế làm việc của phòng Văn hoá thông tin

Ngày đăng 31/07/2014 | 13:00  | Lượt xem: 473
Xem thêm tài liệu tại đây     Trưởng phòng: Phạm Thị Hiền Phó phòng: Quách Ngọc Thủy Phó phòng:Nguyễn Thị Vân Phó phòng: Nguyễn Như Cẩn

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 126
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG     Số:      /2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 508
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số 05/2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...