PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Danh sách lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/09/2020 | 14:31  | Lượt xem: 217
Thông tin lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 263
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG     Số:      /2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 652
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số 05/2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...