PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

Thanh niên Quận Hai Bà Trưng hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng 28/01/2021 | 15:09  | Lượt xem: 737
(Bài phát thanh dành cho hệ thống thông tin cơ sở và sinh hoạt tổ dân phố)

Danh sách lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 04/09/2020 | 02:31  | Lượt xem: 725
Thông tin lãnh đạo phòng Văn hóa - Thông tin quận Hai Bà Trưng

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin

Ngày đăng 29/01/2013 | 12:00  | Lượt xem: 628
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG     Số:      /2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Phòng Văn hóa và Thông tin

Ngày đăng 21/08/2012 | 01:00  | Lượt xem: 977
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG   Số 05/2017/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...