QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 07 năm 2022
Hồ sơ Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030...
Công văn số 1067/UBND-QLĐT ngày 21/7/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức xin ý kiến cộng...
Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt đồ án Quy hoạch...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 06 năm 2022
Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng
Công văn số 474/UBND-TN&MT ngày 05/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Rà soát điều chỉnh, bổ sung...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2022
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Công khai kế hoạch sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng năm 2022
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 10 năm 2021
Triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 8, 9 năm 2021
Công văn số 1700/UBND-TN&MT ngày 04/10/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện lập Kế hoạch sử...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 07 năm 2021
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 06 năm 2021
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2021
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2021
Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; danh mục...
Hiển thị 1 - 20 trong 30 kết quả.