Hướng dẫn số 30-HD/BTGQU ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hai Bà Trưng về Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển Quận, Thủ đô và đất nước
Ngày đăng 08/09/2021 | 16:39  | Lượt xem: 188

Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hai Bà Trưng hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển Quận, Thủ đô và đất nước

Hướng dẫn số 30-HD/BTGQU ngày 08/9/2021 của Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hai Bà Trưng về Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển Quận, Thủ đô và đất nước.

(Chi tiết tại đây)