Kết quả kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 10/03/2020 | 16:03  | Lượt xem: 220

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 26/8/2019 về triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn toàn quận.

Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 với mục đích đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai các cấp, làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030, là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận hoàn thành đúng theo yêu cầu, đảm bảo độ chính xác cao và thời gian thực hiện theo đúng quy định. Tổng diện tích tự nhiên toàn quận Hai Bà Trưng theo số liệu kiểm kê năm 2019 thực tế là 1025,86 ha được làm tròn là 1025,9ha, bao gồm:

- Nhóm đất nông nghiệp là: 9,5 ha, chiếm 0,93% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Nhóm đất phi nông nghiệp có diện tích: 1016,0 ha, chiếm 99,04% tổng diện tích đất tự nhiên.

- Nhóm đất chưa sử dụng có diện tích là: 0,3 ha, chiếm 0,03% tổng diện tích đất tự nhiên.

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, quận Hai Bà Trưng thể hiện được chính xác, chi tiết đến từng loại đất, đến từng đối tượng quản lý, sử dụng đất cụ thể theo hệ thống các biểu, bảng do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018.

Từ cơ cấu các loại đất theo mục đích sử dụng và theo đối tượng sử dụng, tiến hành kiểm kê và phân tích các chỉ tiêu cụ thể, trên cơ sở thực hiện có căn cứ pháp lý và phương pháp tiến hành chuẩn xác kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Kết quả được xác định phù hợp với thực tế, từ đó việc nắm chắc hiện trạng quỹ đất của chính quyền quận, phường thể hiện vai trò của cơ quan lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất theo đúng chức năng, nhiệm vụ của UBND các cấp.