Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 15/ CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/10/2020 | 16:40  | Lượt xem: 599

Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Hiện nay hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng sau thu hoạch và chất thải rắn sinh hoạt trước khi vận chuyển đến các khu xử lý tập trung diễn ra phổ biến tại các địa phương làm phát sinh các loại khí thải: CO2, CO, PM2.5, Nox, CH4, NH3, SO2,... gây ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng môi trường không khí xung quanh, sức khỏe con người và hoạt động giao thông vận tải. Để kiểm soát các hoạt động này, các cơ quan chức năng đã có hệ thống văn bản pháp lý quy định việc xử lý các phụ phẩm cây trồng, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong hoạt động trồng trọt, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phân loại, lưu giữ và xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Khoản 7 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm “Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí”; Khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô ngày 21/11/2012 quy định về quản lý và bảo vệ môi trường thủ đô; Khoản 1 Điều 16 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 04/4/2015 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt “Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định”; Khoản 2 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính về hành vi tự ý đốt rác, chất thải, chất độc; Khoản 1 Điều 76 Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định “Phụ phẩm cây trồng phải được thu gom, xử lý, sử dụng phù hợp, không gây ô nhiễm môi trường”; Thông tư số 19/2019/TT-BTNNPTNN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện nay không phát sinh hoạt động đốt rơm rạ; Với mục đích tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại do đốt phụ phẩm cây trồng và chất thải không đúng quy định đến môi trường không khí và sức khỏe con người, UBND quận ban hành kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 30/9/2020 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/ CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố. Phấn đấu đến ngày 01/01/2021 không còn hoạt động đốt các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định trên địa bàn quận.

Tác hại do đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định làm ảnh hưởng đến môi trường không khí và sức khỏe con người; người dân trên địa bàn Quận cần thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý phụ phẩm cây trồng và chất thải khác theo các quy định hiện hành; các giải pháp xử lý khác thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng.